Küreselleşen dünyada etkin roller alabilmek için gelişmeleri yakından izleyebilmenin gerekli olduğu bilinen bir gerçektir. Bilginin eşzamanlı paylaşıldığı, her evin internet aracılığıyla birer kütüphaneye dönüşebildiği bu çağda, yurt sınırlarının ötesine uzanarak yabancı halklarla ilişki kurmanın, sürekli yeni hedefler geliştirerek yarışın içinde kalmanın yaşamsal bir önemi vardır. Hiç kuşkusuz, sözü edilen yarışın ön koşullarından biri de iyi düzeyde yabancı dil bilmektir. Günümüzde İngilizce bütün yerkürede konuşulan, farklı unsurların ilişki geliştirdikleri ortak bir dile dönüşmüştür. İngilizce bilmek, bir dil bilmekten çok daha fazlasını ifade etmektedir. Dünyaya açılmayı, bu dilin sunduğu olanaklardan yararlanmayı, hinterlandını kullanmayı vaat etmektedir. Özellikle Dış İlişkiler Ofisi’nin yürüttüğü öğrenci değişim programları çerçevesinde yurtdışındaki üniversitelerde belirlenen sürelerde eğitim görmek isteyen öğrencilerin en çok gereksinim duydukları şeylerin başında İngilizce gelmektedir.

 

Üniversitemiz bünyesinde bulunan fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrenciler için istihdam edilebilirlik açısından günümüzde kilit bir rol oynayan yabancı dili kapsamlı bir biçimde öğretebilmek için Rektörlük Örgütü’ne bağlı olarak kurulan Yabancı Diller Bölümü 2009–2010 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren üniversitemizin merkez birimlerindeki İngilizce derslerinin koordine edilmesi ve yürütülmesi faaliyetine başlamıştır.

 

Bölümümüz, üniversitemizin hedeflediği vizyon ve misyona uygun olarak stratejik planını hazırlamıştır. Hazırlanan bu stratejik plan çerçevesinde mevcut durumun çözümlemesi yapılmış, güçlü ve zayıf yönlerimiz belirlenmiş, 2012–2016 yılları arasında orta ve uzun vadede kaynakların etkin kullanımı, paydaşların memnuniyetinin arttırılması gibi konular üzerinde durularak değerlendirmeler yapılmıştır. Bu anlamda, gerçekçi ve bilimsel yöntemlerle yapılacak her türlü çalışmanın belirlenen hedeflerle uyumlu olması Yabancı Diller Bölümü’nün başlıca önceliği olacaktır. Ayrıca bölümümüz Gümüşhane Üniversitesi’nin “Gelişen ve Geliştiren Üniversite” olarak belirlediği hedefe uygun olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini kararlı bir biçimde yürütecektir.

 

                                                                                                              Öğr. Gör. Çağlayan DOĞAN

Bölüm Başkanı